تاریخ : ۷ خرداد ۱۳۹۳
روزنامه : دنیای اقتصاد
بررسی وضعیت و چشم‌انداز معادن ایران