اوقات شرعی سی روز آینده 

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
شنبه۲۹ مهر ۱۳۹۶
يکشنبه۳۰ مهر ۱۳۹۶
دوشنبه۱ آبان ۱۳۹۶
سه شنبه۲ آبان ۱۳۹۶
چهارشنبه۳ آبان ۱۳۹۶
پنج شنبه۴ آبان ۱۳۹۶
جمعه۵ آبان ۱۳۹۶
شنبه۶ آبان ۱۳۹۶
يکشنبه۷ آبان ۱۳۹۶
دوشنبه۸ آبان ۱۳۹۶
سه شنبه۹ آبان ۱۳۹۶
چهارشنبه۱۰ آبان ۱۳۹۶
پنج شنبه۱۱ آبان ۱۳۹۶
جمعه۱۲ آبان ۱۳۹۶
شنبه۱۳ آبان ۱۳۹۶
يکشنبه۱۴ آبان ۱۳۹۶
دوشنبه۱۵ آبان ۱۳۹۶
سه شنبه۱۶ آبان ۱۳۹۶
چهارشنبه۱۷ آبان ۱۳۹۶
پنج شنبه۱۸ آبان ۱۳۹۶
جمعه۱۹ آبان ۱۳۹۶
شنبه۲۰ آبان ۱۳۹۶
يکشنبه۲۱ آبان ۱۳۹۶
دوشنبه۲۲ آبان ۱۳۹۶
سه شنبه۲۳ آبان ۱۳۹۶
چهارشنبه۲۴ آبان ۱۳۹۶
پنج شنبه۲۵ آبان ۱۳۹۶
جمعه۲۶ آبان ۱۳۹۶
شنبه۲۷ آبان ۱۳۹۶
يکشنبه۲۸ آبان ۱۳۹۶
دوشنبه۲۹ آبان ۱۳۹۶