اوقات شرعی سی روز آینده 

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
دوشنبه۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
سه شنبه۱ خرداد ۱۳۹۷
چهارشنبه۲ خرداد ۱۳۹۷
پنج شنبه۳ خرداد ۱۳۹۷
جمعه۴ خرداد ۱۳۹۷
شنبه۵ خرداد ۱۳۹۷
يکشنبه۶ خرداد ۱۳۹۷
دوشنبه۷ خرداد ۱۳۹۷
سه شنبه۸ خرداد ۱۳۹۷
چهارشنبه۹ خرداد ۱۳۹۷
پنج شنبه۱۰ خرداد ۱۳۹۷
جمعه۱۱ خرداد ۱۳۹۷
شنبه۱۲ خرداد ۱۳۹۷
يکشنبه۱۳ خرداد ۱۳۹۷
دوشنبه۱۴ خرداد ۱۳۹۷
سه شنبه۱۵ خرداد ۱۳۹۷
چهارشنبه۱۶ خرداد ۱۳۹۷
پنج شنبه۱۷ خرداد ۱۳۹۷
جمعه۱۸ خرداد ۱۳۹۷
شنبه۱۹ خرداد ۱۳۹۷
يکشنبه۲۰ خرداد ۱۳۹۷
دوشنبه۲۱ خرداد ۱۳۹۷
سه شنبه۲۲ خرداد ۱۳۹۷
چهارشنبه۲۳ خرداد ۱۳۹۷
پنج شنبه۲۴ خرداد ۱۳۹۷
جمعه۲۵ خرداد ۱۳۹۷
شنبه۲۶ خرداد ۱۳۹۷
يکشنبه۲۷ خرداد ۱۳۹۷
دوشنبه۲۸ خرداد ۱۳۹۷
سه شنبه۲۹ خرداد ۱۳۹۷
چهارشنبه۳۰ خرداد ۱۳۹۷