اوقات شرعی سی روز آینده 

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
سه شنبه۲۸ آذر ۱۳۹۶
چهارشنبه۲۹ آذر ۱۳۹۶
پنج شنبه۳۰ آذر ۱۳۹۶
جمعه۱ دی ۱۳۹۶
شنبه۲ دی ۱۳۹۶
يکشنبه۳ دی ۱۳۹۶
دوشنبه۴ دی ۱۳۹۶
سه شنبه۵ دی ۱۳۹۶
چهارشنبه۶ دی ۱۳۹۶
پنج شنبه۷ دی ۱۳۹۶
جمعه۸ دی ۱۳۹۶
شنبه۹ دی ۱۳۹۶
يکشنبه۱۰ دی ۱۳۹۶
دوشنبه۱۱ دی ۱۳۹۶
سه شنبه۱۲ دی ۱۳۹۶
چهارشنبه۱۳ دی ۱۳۹۶
پنج شنبه۱۴ دی ۱۳۹۶
جمعه۱۵ دی ۱۳۹۶
شنبه۱۶ دی ۱۳۹۶
يکشنبه۱۷ دی ۱۳۹۶
دوشنبه۱۸ دی ۱۳۹۶
سه شنبه۱۹ دی ۱۳۹۶
چهارشنبه۲۰ دی ۱۳۹۶
پنج شنبه۲۱ دی ۱۳۹۶
جمعه۲۲ دی ۱۳۹۶
شنبه۲۳ دی ۱۳۹۶
يکشنبه۲۴ دی ۱۳۹۶
دوشنبه۲۵ دی ۱۳۹۶
سه شنبه۲۶ دی ۱۳۹۶
چهارشنبه۲۷ دی ۱۳۹۶
پنج شنبه۲۸ دی ۱۳۹۶