اوقات شرعی سی روز آینده 

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
دوشنبه۲۸ اسفند ۱۳۹۶
سه شنبه۲۹ اسفند ۱۳۹۶
چهارشنبه۱ فروردین ۱۳۹۷
پنج شنبه۲ فروردین ۱۳۹۷
جمعه۳ فروردین ۱۳۹۷
شنبه۴ فروردین ۱۳۹۷
يکشنبه۵ فروردین ۱۳۹۷
دوشنبه۶ فروردین ۱۳۹۷
سه شنبه۷ فروردین ۱۳۹۷
چهارشنبه۸ فروردین ۱۳۹۷
پنج شنبه۹ فروردین ۱۳۹۷
جمعه۱۰ فروردین ۱۳۹۷
شنبه۱۱ فروردین ۱۳۹۷
يکشنبه۱۲ فروردین ۱۳۹۷
دوشنبه۱۳ فروردین ۱۳۹۷
سه شنبه۱۴ فروردین ۱۳۹۷
چهارشنبه۱۵ فروردین ۱۳۹۷
پنج شنبه۱۶ فروردین ۱۳۹۷
جمعه۱۷ فروردین ۱۳۹۷
شنبه۱۸ فروردین ۱۳۹۷
يکشنبه۱۹ فروردین ۱۳۹۷
دوشنبه۲۰ فروردین ۱۳۹۷
سه شنبه۲۱ فروردین ۱۳۹۷
چهارشنبه۲۲ فروردین ۱۳۹۷
پنج شنبه۲۳ فروردین ۱۳۹۷
جمعه۲۴ فروردین ۱۳۹۷
شنبه۲۵ فروردین ۱۳۹۷
يکشنبه۲۶ فروردین ۱۳۹۷
دوشنبه۲۷ فروردین ۱۳۹۷
سه شنبه۲۸ فروردین ۱۳۹۷
چهارشنبه۲۹ فروردین ۱۳۹۷